ARS In RE
 

Kurzy mediální komunikace

Kurzy mediální komunikace

 

Anotace předmětů:       1. Kultura jazykového projevu

                                    2. Praktická cvičení

                                    3. Práce s textem

                                    4. Práce s  mikrofonem

                                    5. Vystoupení na veřejnosti

                                    6. Vystoupení před kamerou

                                    

V předmětu Kultura jazykového projevu se účastník seznámí se zásadami verbální i nonverbální komunikace, s fyziologickými základy mluveného projevu, se spisovnou výslovností, slovním a větným přízvukem, s frázováním, intonací a hlasovou hygienou.

 

Praktická cvičení se zaměří na nácvik správného dýchání, rozeznívání masky,

posazení hlasu, precizní artikulaci jednotlivých samohlásek i souhlásek, na psychické

uvolnění a odstranění zábran před veřejným vystoupením.

 

Práce s textem bude vycházet z konkrétních ukázek různých literárních stylů, včetně

publicistických žánrů, které by se měl účastník naučit odlišně interpretovat na základě

jejich charakteristiky i vlastního vnímání sdělované informace.Získané znalosti a dovednosti

by měl účastník využít v předmětu Práce s mikrofonem.

 

V předmětu Veřejné vystoupení před publikem získá budoucí řečník na modelových situacích informace o současných uznávaných normách kultivovaného veřejného mluveného projevu, i o jednotlivých fázích osobní přípravy před konkrétním vystoupením v oblasti odborné, psychické i společenské, včetně úpravy zevnějšku, a v rámci studijní skupiny vystoupí s jedním z vybraných textů.

 

Příprava vlastního  projevu, jeho realizace, audiovizuální záznam a následný rozbor

jsou obsahem  předmětu Vystoupení před kamerou. Řešena bude také problematika

pohybového projevu, mimiky a směru pohledu, problematika kostýmu jak z hlediska

elektronického záznamu obrazu, tak z hlediska osvětlení a jednotlivých typů pořadů.